Zvěrokruh - Zodiak


otter otter otter otter otter otter otter otter otter otter otter otter
otter

Vydra 20.1.-18.2.

Trochu podivná a neortodoxní, Vydru je někdy těžká vystát. Je vnímána jako netradiční, Vydří metody nejsou ty, které bychom se rozhodli vybrat jako první k řešení úkolu. To může být ale velká chyba z naší strany, protože i nekonvenční Vydří metody jsou obvykle velmi účinné. Ano, Vydra má neobvyklé způsoby, jak se dívat na věci, ale je vybavena brilantní fantazií a inteligencí, což jí dává náskok před jinými. Často velmi vnímavá a intuitivní, Vydra je velmi dobrý přítel a může být velmi pozorná. V rodinném kruhu je Vdra citlivá, soucitná, odvážná a čestná. Nechtějte poznat její odvrácenou tvář, Vydra může být bezohledná, oplzlá, vzpurná a izolovaná.

wolf

Vlk 19.2.-20.3.

Hluboce emocionální a zcela vášnivý. Vlk je milovník zvěrokruhu ve fyzickém i filozofickém smyslu slova. Vlk chápe, že vše, co potřebuješ, je láska a je plně schopen ji poskytnout. V přesném opaku s jeho divokou nezávislostí - je indiánsky symbol zvířete trochu protimluv. Potřebujíc jeho svobodu je stále poměrně jemný a soucitný - dostáváme obraz "osamělého vlka" s tímto znamením. V rodinném kruhu je Vlk intenzivně vášnivý, velkorysý, hluboce milující a jemný. Nechtějte poznat jeho odvrácenou tvář, Vlk se může stát nepraktický, neposlušný, obsedantní a mstivý.

falcon

Sokol 21.3.-19.4.

Rozený vůdce, Sokola je vždy možné vidět jako spravedlivého soudce v zapeklitých situací. Kromě toho, že vlastností tohoto indiánského zvířecího znamení je nikdy nemarnit čas, kout železo dokud je ještě žhavé a jednat je-li třeba. Často vytrvalý a vždy přebírá iniciativu, Sokol je klenotem mezi osobnosti, každý by ho chtěl pro svůj projekt nebo do svého sportovního týmu. Sokol může být trochu domýšlivý - ale je i obvykle přímý ve svých názorech - taky si trochu rozumí s aroganci. V podporujícím prostředí se Sokol "vznáší" v jeho schopnosti udržet vášeň a oheň ve vztazích a vždy bývá soucitný. Nechtějte poznat její odvrácenou tvář, Sokol může být ješitný, hrubý, netolerantní, netrpělivý a přecitlivělý.

beaver

Bobr 20.4.-50.5.

Take charge, adapt, overcome - this is the Beaver motto. Mostly business, the Beaver is gets the job at hand done with maximum efficiency and aplomb. Strategic, and cunning the Beaver is a force to be reckoned with in matters of business and combat. One might also think twice about engaging the Beaver in a match of wits - as his/her mental acuity is razor sharp. The Beaver has everything going for him/her - however tendencies toward "my way or the highway" get them in trouble. Yes, they are usually right, but the bearer of this Native American animal symbol may need to work on tact. In a nurturing environment the Beaver can be compassionate, generous, helpful, and loyal. Left to his/her own devices the Beaver can be nervous, cowardly, possessive, arrogant, and over-demanding.

GoogleTranslator: Uchytit, přizpůsobovat, překonat - to je motto Bobra. Většinou podnikání, Bobrovi jde práce od ruky s maximální účinností a sebejistotou. Strategický a mazaný bobr je síla s kterou je třeba počítat v oblasti podnikání a boje. Někdo by mohl dvakrát myslet o zapojení Bobřího důvtipu - jako že jeho duševní bystrost je ostrá jako břitva. Bobr má všechno, všechno mu jde na ruku - nicméně má tendence po "své cestě nebo po dálnici" dostávat se do potíží. Ano, oni jsou obvykle pravdu, ale nositelem tohoto domorodého Američana symbolem zvířat může třeba pracovat na taktu. V pečující prostředí Beaver může být soucitný, velkorysý, ochotný, a loajální. Zleva jeho / její vlastní prostředky Beaver může být nervózní, zbabělý, přivlastňovací, arogantní, a více než náročné.

deer

Jelen 21.5.-20.6.

This Native American animal symbol is the muse of the zodiac. The Deer is inspiring lively and quick-witted. With a tailor-made humor, the Deer has a tendency to get a laugh out of anyone. Excellent ability for vocalizing, the Deer is a consummate conversationalist. This combined with his/her natural intelligence make the Deer a must-have guest at dinner parties. Always aware of his/her surroundings, and even more aware of his/her appearance, the Deer can be a bit self-involved. However, the Deer's narcissism is overlooked because of his/her congeniality and affability. In a supportive environment the Deer's natural liveliness and sparkly personality radiate even more. He/she is an inspiring force in any nurturing relationship. Left to his/her own devices the Deer can be selfish, moody, impatient, lazy, and two-faced.

GoogleTranslator: Tento rodilý Američan symbol zvíře je múzou zvěrokruhu.Deer je inspirující, živý a bystrý. S šitý na míru pro humor, Deer má tendenci dostat smích z nikoho. Vynikající schopnost pro vocalizing, Deer je dokonalý vyprávěč. To v kombinaci s jeho / její přirozenou inteligencí, aby Deer musíte mít k dispozici na večírky. Vždy si vědom jeho / její okolí, a ještě více vědomi jeho / její vzhled, Deer může být trochu self-zapojený. Nicméně, jelen je narcismus je přehlížen, protože jeho / její Congeniality a přívětivost. V podpůrném prostředí jelena přirozenou živost a jiskřivý osobnost vyzařovat ještě víc. On / ona je inspirující síla v každém pečující vztahu. Zleva jeho / její vlastní prostředky Deer může být sobecký, náladový, netrpělivý, líný, a pokrytecký.

woodpecker

Datel 21.6.-21.7.

Woodpeckers are usually the most nuturing of all the Native American animal symbols. The consummate listener, totally empathic and understanding, the Woodpecker is the one to have on your side when you need support. Of course, they make wonderful parents, and equally wonderful friends and partners. Another proverbial feather in the Woodpeckers cap is the tendency to be naturally frugal, resourceful, and organized. In a nurturing environment the Woodpecker is of course caring, devoted, and very romantic. Left to his/her own devices the Woodpecker can be possessive, angry, jealous, and spiteful.

GoogleTranslator: Woodpeckers jsou zpravidla velmi vyživuje ze všech indiánských symbolů zvířat.Dokonalý posluchač zcela empatické a porozumění, datel je, kdo má na své straně, když budete potřebovat pomoc. Samozřejmě, oni dělají nádherné rodiče a stejně úžasné přátele a partnery. Další příslovečný peří v čepici datle je tendence být přirozeně skromný, vynalézavý, a organizovaný. V pečující prostředí Woodpecker je samozřejmě péče, oddaný a velmi romantické. Zleva jeho / její vlastní zařízení, datel může být majetnická, vzteklý, žárlivý, a zlomyslný.

salomon

Losos 22.7.-21.8.

Electric, focused, intuitive, and wholly creative, the Salmon is a real live-wire. His/her energy is palpable. A natural motivator, the Salmon's confidence and enthusiasm is easily infectious. Soon, everybody is onboard with the Salmon - even if the idea seems too hair-brained to work. Generous, intelligent, and intuitive, it's no wonder why the Salmon has no shortage of friends. This Native American animal symbol expresses a need for purpose and goals, and has no trouble finding volunteers for his/her personal crusades. In a supportive environment, the Salmon is stable, calm, sensual, and giving. Left to his/her own devices, those that bear this Native American animal symbol can be egotistical, vulgar, and intolerant of others.

GoogleTranslator: Electric, se zaměřil, intuitivní a zcela kreativní, Salmon je skutečný live-wire. Jeho / její energie je hmatatelné.Přírodní motivací, důvěra lososa a nadšení je nakažlivé snadno. Brzy jsme si všichni na palubě s lososem - dokonce i v případě, že idea se zdá být příliš vlasy mozkem do práce. Velkorysý, inteligentní a intuitivní, není divu, proč Salmon nemá žádný nedostatek přátel. Tento rodilý Američan symbol zvíře vyjadřuje potřebu účelu a cíle, a nemá žádný problém najít dobrovolníky pro jeho / jejích osobních křížových výprav. V podpůrném prostředí, Salmon je stabilní, klidný, smyslné, a dávání. Zleva jeho / její vlastní zařízení, které nesou tuto indiánské symbol zvíře může být egoista, vulgární, a netolerantní ostatních.

bear

Medvěd 22.8.-21.9.

Pragmatic, and methodical the Bear is the one to call when a steady hand is needed. The Bear's practicality and level-headedness makes him/her an excellent business partner. Usually the voice of reason in most scenarios, the Bear is a good balance for Owls. The Bear is also gifted with an enormous heart, and a penchant for generosity. However, one might not know it as the Bear tends to be very modest, and a bit shy. In a loving environment this Native American animal symbol showers love and generosity in return. Further, the Bear has a capacity for patience and temperance, which makes him/her excellent teachers and mentors. Left to his/her own devices the bear can be skeptical, sloth, small-minded and reclusive.

GoogleTranslator: Pragmatický a metodické Bear je kdo zavolat, když je potřeba pevná ruka. Medvěd je praktičnost a level-headedness je mu / jí vynikající obchodní partner. Obvykle hlas rozumu ve většině scénářů, Bear je dobrá rovnováha pro sovy.Medvěd je také nadaný s obrovským srdcem a se zálibou v štědrost. Je však možné, člověk neví, jak Bear má tendenci být velmi skromný, a trochu plachý. V milující prostředí tento rodilý Američan symbol zvíře sprchy láska a velkorysost na oplátku. Dále, Bear má kapacitu trpělivost a umírněnost, což mu / jí vynikající učitele a rádce dělá. Zleva jeho / její vlastní zařízení, medvěd může být skeptický, lenost, malicherný a samotářský.

raven

Havran 22.9.-22.10.

Highly enthusiastic, and a natural entrepreneur, the Crow is quite a charmer. But he/she doesn't have to work at being charming - it comes easily. Everyone recognizes the Crow's easy energy, and everyone turns to the Crow for his/her ideas and opinions. This is because the Crow is both idealistic and diplomatic and is quite ingenious. In nurturing environments this Native American animal symbol is easy-going, can be romantic, and soft-spoken. Further, the crow can be quite patient, and intuitive in relationships. Left to his/her own devices, the Crow can be demanding, inconsistent, vindictive, and abrasive.

GoogleTranslator: Vysoce nadšený, a přírodní podnikatel, Crow je docela sympaťák. Ale on / ona nemusí pracovat na bytí okouzlující - to jde snadno. Každý, kdo uznává Vrána je snadné energii, a všichni se obrátí k Crow pro jeho / její myšlenky a názory. To je proto, že vrána je jak idealistický a diplomatický a je docela geniální. V ošetřujícími prostředích to Native American symbol zvíře je bezstarostný, může být romantické, a jemným hlasem. Dále, vrána může být docela trpělivý a intuitivní ve vztazích. Zleva jeho / její vlastní zařízení, Crow může být náročné, nekonzistentní, mstivý a brusiva.

snake

Had 23.10.-22.11.

Most shamans are born under this Native American animal symbol. The Snake is a natural in all matters of spirit. Easily attuned to the ethereal realm the Snake makes an excellent spiritual leader. Also respected for his/her healing capacities, the Snake also excels in medical professions. The Snake's preoccupation with matters intangible often lead others to view them as mysterious, and sometimes frightening. True, the Snake can be secretive, and a bit dark - he/she is also quite sensitive, and caring. In a supportive relationship the cool Snake can be passionate, inspiring, humorous, and helpful. Left to his/her own devices, the Snake can be despondent, violent, and prone to abnormal mood swings.

GoogleTranslator: Většina šamani se rodí v rámci tohoto rodilý Američan symbolem zvířat.Snake je přirozený ve všech věcech ducha. Snadno naladěný na éterické říši Snake je vynikající duchovní vůdce. Také respektován pro jeho / její léčebné kapacity, Snake také vyniká v lékařských profesí. Had je posedlost záležitosti nehmotnými často vedou ostatní vnímají jako tajemný, a někdy i děsivé. Je pravda, že had může být mlčenlivý a trochu tmavý - on / ona je také docela citlivý a starostlivý. V podpůrném vztahu pohodě Snake může být vášnivá, inspirující, vtipný a užitečný. Zleva jeho / její vlastní zařízení, Snake může být skleslí, násilný, a náchylný k abnormální změny nálad.

owl

Sova 23.11.-21.12.

Changeable and mutable as the wind, the Owl is a tough one to pin down. Warm, natural, with an easy-going nature, the Owl is friend to the world. The bearer of this Native American animal symbol is notorious for engaging in life at full speed, and whole-hearted loves adventure. This can be to his/her detriment as the Owl can be reckless, careless, and thoughtless. Owls make great artists, teachers, and conservationists. However, due to his/her adaptability and versatility - the Owl would likely excel in any occupation. In a supportive, nurturing environment the Owl is sensitive, enthusiastic, and an attentive listener. Left to his/her own devices, the Owl can be excessive, overindulgent, bitter, and belligerent.

GoogleTranslator: Výměnné a proměnlivý jako vítr, Sova je tvrdý oříšek nutit. Teplé, přírodní, s pohodovou povahu, Sova je přítel na světě.Nositelem tohoto domorodého Američana symbol zvířat je notoricky známý pro zapojení se do života na plné rychlosti, a celé srdce miluje dobrodružství. To může být pro jeho / její neprospěch, jak sova může být bezohledný, neopatrný, a bezohledný. Sovy dělat velké umělce, učitele a památkáři. Nicméně, vzhledem k jeho / její adaptabilita a všestrannost - Sova by pravděpodobně vynikat v každém povolání. V podpůrné a výchovné prostředí, Sova je citlivý, nadšený, a pozorný posluchač. Zleva jeho / její vlastní zařízení, Sova může být nadměrné, overindulgent, hořká a agresivní.

goose

Husa 22.12.-19.1.

If you want something done - give it to the Goose. Persevering, dogged, and ambitious to a fault, the Goose sets goals for accomplishment, and always obtains them. The goose is determined to succeed at all cost - not for the approval of other - but those with this Native American animal symbol competes with his/her own internal foe. Driven is the watchword for the Goose's dominating personality trait - which makes them excellent in business and competitive sports. When tempered with supportive, nurturing family and friends, the Goose excels in all things he/she attempts. In a loving environment the Goose can be very passionate, humorous, gregarious, and even sensual. However, lead to his/her own devises, the Goose may fall into obsessive or addictive behaviors that will inevitably be his/her demise.

GoogleTranslator: Chcete-li něco udělat - dát to na Husa. Vytrvalý, houževnatý a ambiciózní poruchy Husa stanovuje cíle pro úspěch, a vždycky dostane je.Husa je odhodlána uspět za každou cenu - ne pro schvalování ostatní - ale ti s tímto rodilý Američan symbolem zvířat soutěží s jeho / její vlastní vnitřní nepřítel. Driven Klíčovým slovem je pro husu, je dominantní rys osobnosti - což z nich dělá vynikající obchodní a sportovní soutěže. Při temperované s podpůrným, výchovné rodinou a přáteli, husa vyniká ve všem, co on / ona pokusy. V milující prostředí Goose může být velmi vášnivá, vtipný, společenský, a dokonce i smyslná. Nicméně, vedou k jeho / její vlastní vymyslí, může Goose spadnout do obsedantní nebo návykového chování, které budou nevyhnutelně být jeho / její demise.